Tietosuojaseloste

+358504411815 myynti@etpoy.fiRekisteröidy asiakkaaksi

Tietosuojaseloste: Asiakas- ja markkinointirekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Henkilötietolaki (1999/523) 10§ ja 24§

Päivitetty 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Teollisuuspalvelu Oy, (Y 2388156-8)
Rajapaalunportti 1, 02970 Espoo, p. 0504411815
www.etpoy.fi, info@etpoy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Linnakoski, Simeri Oy, Riihikuja 3, 01720 Vantaa
sanna.linnakoski@simeri.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai potentiaaliseen toimeksiantoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi kertyy tietoa asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja liiketoiminnasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta. Lakisääteisissä tapauksissa voidaan tietoja luovuttaa viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on saanut perehdytyksen Simerin tietosuojaperiaatteisiin. Asiakkaiden henkilötietoja sisältävä paperiaineisto säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty.
Tietoverkko ja laitteisto, jolla sähköinen aineisto sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla. Käyttöoikeudet on rajoitettu tehtäväkuvien mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin asiakassuhteen ja markkinointitarkoitusten kannalta on tarpeellista. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.
Simerin johto arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että – käsittelyn tarkoituksiin nähden – epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi osoitetaan tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio rekisterissä olevista tiedoistaan ja oikeus ilman aiheetonta viivästystä saada virheelliset ja puutteelliset tiedot korjattua.

12. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

TIETOSUOJASELOSTE
  •